Nyheter

Sverige föder barn

Sverige har de flesta år sedan 1930-talet haft fler invandrare än utvandrare. Därför har andelen utrikes födda i befolkningen ökat. Idag har 30 procent av barnen som föds i EU-regionen Sverige en mamma som är född utomlands. Den andelen förväntas öka till 34 procent.
Antaganden påverkar resultatet

Statistiken om vem som föder barn i Sverige, om och när ”Svenska Folket” blir minoritet i ”Befolkningen”, beror av vilka antaganden som görs.

Om cirka 15 år antas andelen utrikes födda minska igen. Det beror på att andelen utrikes födda kvinnor i barnafödande åldrar förväntas minska.

Det är fullt möjligt att göra antaganden som visar att ingen folkgrupp eller Befolkningen som helhet, blir större än ”Svenska Folket”.

Utrikes och Inrikes

Vissa grupper av utrikes födda anses föda fler barn, än kvinnor födda i Sverige. Samtidigt anses andra grupper föda färre barn eller ha barnafödande ungefär i nivå med kvinnor födda i Sverige.

SCB vet att kvinnor födda utanför Europa i länder med exempelvis låg utvecklingsnivå, har ett barnafödande på drygt 3 barn per kvinna. Kvinnor födda i EU föder däremot färre än 1,5 barn per kvinna.

På sikt antas barnafödandet för utrikes födda närma sig nivån för inrikes födda. I rapporten beskrivs antaganden från sidan 43:

I Sverige har allt fler av de som är födda i Sverige minst en utrikes född förälder. Det kan ha betydelse för barnafödandet för födda i Sverige. SCB har därför studerat barnafödandet för kvinnor födda i Sverige med olika bakgrund.

Kvinnor med en eller två utrikes födda föräldrar får något färre barn än kvinnor med båda föräldrar födda i Sverige. Se HÄR i bilaga till rapporten om Sveriges framtida befolkning.

Orsaker till Befolkningsökning i Sverige

Det skulle kunna vara så att det finns nyanlända i Sverige, som till exempel tillhör en religion som förespråkar högt barnafödande. På Stockholms universitet förklarade lärare i ämnet Islam för undertecknad, att muslimer spred sin religion genom migration, barnafödande och förkunnelse i mottagarländerna.

Litteraturen som användes var internationell och betydande med utländska forskare. Den som läste och visade hög förståelse för till exempel ”Clash of Civilizations” av Samuel P. Huntington, kunde erhålla VG efter hårt arbete.

Förutom exempel på religiösa skäl till barnafödande och påföljande Befolkningsutveckling, är naturkatastrofer ständigt närvarande. Naturens betydelse och påverkan på migrationen finns beskrivet HÄR.

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *