Gotland Nyheter

Who catches a Grenade?

Who catches a Grenade? Åratal av flera allvarliga händelser i Sverige, har orsakats av EU-federalistiska partier i svenska riksdagen. Samtidigt med den nya utvecklingen, som även drabbar Gotland, har ett nytt parti bildats på Gotland.

Hemligt möte med Gotlandsdemokrater?

Who catches a Grenade? I allvaret var det tvunget att kontakta några personer runt om på ön som hejar på Gotlandsdemokraterna. Det blev ett hemligt möte, sagt på skoj.

En klok person började prata om förr i tiden:

”Vi hade beredskap för det mesta, gubbar låg i bunkrar på kusten… vi hade sjukhus utanför Visby…”

Och allt sånt där som man säger när man minns goda saker.

Nationalsånger

Samtidigt fick jag flika in att Sverige saknar en officiell nationalsång. Av någon anledning blir folk först irriterade över påståendet… sedan frågar de hur man menar och tänker… därefter brukar man fråga:

”Är det sant”

Ja, Sveriges riksdag har slagit ned alla försök att rösta fram en officiell Nationalsång.

Istället sjunger svenskar en visa, som inte beskriver det egna Landet Sverige.

Danmark och Norge älskar till exempel sina länder i sina sånger. Se längst ned i denna artikel…

Who catches a Grenade?

Plötsligt dök det upp ett fragment av musik med artisten Bruno Mars och stycket Grenade.

Efter mötet läste jag texten och såg att låten kunde ha handlat om Moder Svea.

Svenskar har givit allt för sitt Land Sverige, vad nu svenskar tar som delstat.

I sekler har människor slitit och gett sina liv för att bygga ett hållbart samhälle, som nu raseras av lurade.

VEM SKULLE TA EN GRANAT FÖR SVERIGE ELLER GOTLAND IDAG?

Här kommer Grenade

ENGLISH VERSION

Who catches a Grenade? Years of several serious incidents in Sweden have been caused by EU federalist parties in the Swedish Parliament. At the same time as the new development, which also affects Gotland, a new party has been formed on Gotland.

Secret meeting with Gotland Democrats?

Who catches a Grenade? Seriously, I had to contact some people around the island cheering on the Gotland Democrats.

It was a secret meeting, said for fun.

A wise person started talking about in the past:

”We had preparedness for the most part, guys were in bunkers on the coast … we had hospitals outside Visby …”

And everything els like that when you remember good things.

National Anthems

At the same time, I remembered that Sweden lacks an official national anthem.

For some reason, people first get annoyed at the statement … then they ask how you mean and think … then you usually ask:

”Is it true”

Yes, the Swedish Parliament has turned down all attempts to vote for an official National anthem.

Instead, Swedes sing a song that does not describe their own country Sweden.

Denmark and Norway, for example, love their countries in their songs.

Who catches a Grenade?

Suddenly, a fragment of music emerged in my mind, with the artist Bruno Mars and the piece Grenade.

After the meeting, I read the text and saw that the song could have been about Mother Svea.

Swedes have given everything for their Country Sweden, what some Swedes now take…

The song is about Love, off course, but do the Swedes love Sweden?

For centuries, people have been struggling and giving their lives to build a sustainable society, which is now being ravaged by fools.

WHO WILL CATCH A GRENADE FOR SWEDEN OR GOTLAND TODAY?

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *